ផ្ទះពីរល្វែងសំរាប់ជួល !!

ផ្ទះពីរល្វែងសំរាប់ជួល !!!

ធំទូលាយ ផ្ទះកែង អាចប្រកបអាជីវកម្ម ឬ អាចធ្វើជាការិយាល័យបាន។

ទីតាំងនៅបុរីពិភពថ្មីគួរស្រូវ ផ្លូវជាតិលេខ២ ក្នុងបុរី ផ្លូវលេខ៥ ផ្ទះលេខ២៣២ ដែលមានប្រជាជនរស់នៅកុះករ។

ទំនាក់ទំនងជួល : 012 944 645 / 015 779 246 / 085 777 843 /​ 086 800 711 / 097 97 15050