ទឹកជ្រោះច្រក់ល្អៀង នៅលើទឹកដីខេត្តពោធ៏សាត់!

ទឹកជ្រោះច្រក់ល្អៀង នៅលើទឹកដីខេត្តពោធ៏សាត់!

Admin 01-Mar-20 415 Views 

ទឹកធ្លាក់ច្រកល្អៀង (យ៉ោក)​ ស្ថិតនៅ​ ឃុំ បំណក់ ស្រុក្រគរ ខេត្តពោធ៏សាត់។